Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Oferta

BHP

W zakresie Bezpieczeństwa i Higiena Pracy oferujemy Państwu następujące usługi:

1. Nadzór Bieżący - kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z BHP w Państwa firmie.

2. Nadzór Docelowy - nadzór nad pracami wykonywanymi czasowo (budowy, remonty, oraz inne prace wykonywane czasowo).

3. Ocena Ryzyka Zawodowego - opracowanie oraz aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

4. Dokumentacja Powypadkowa - przeprowadzenie niezbędnych czynności w zakresie postępowania powypadkowego dla wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, wypadków osób niebędących pracownikami (umowy cywilno-prawne).

5. Ocena Warunków Pracy - przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

6. Instrukcje Stanowiskowe BHP - opracowanie instrukcji BHP w zakresie wykonywanych prac oraz bezpiecznej pracy z maszynami, urządzeniami i narzędziami.

7. Doradztwo - w zakresie przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieną pracy.

8. Kontrole PIP i PIS - współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opracowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia oraz decyzje administracyjne.

9. Analiza Roczna BHP - opracowanie obowiązkowej corocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

10. Szkolenia Wstępne BHP - szkolenia nowozatrudnionych pracowników

11. Szkolenia Okresowe BHP - szkolenia dla wszystkich grup zawodowych (robotnicze, administracyjno - biurowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, inżynieryjno - techniczne, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP, Służba BHP)

12. Metodyka Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego - dla osób prowadzących szkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego w zakładzie pracy.

13. Pomiary Oświetlenia - wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz przedstawiamy ewentualne sposoby rozwiązania problemu niedostatecznie oświetlonego stanowiska.

14. Środki Ochrony Indywidualne - doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochron indywidualnej celem ochrony pracownika przed czynnikami występującymi w środowisku pracy.

15. Odzież i Obuwie Robocze - opracowanie indywidualnych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracownika.

16. Dokumentacja - opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie BHP w firmie.

17. Inne - i inne zadania wynikające Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(z poźn. zm.).

Współpracujemy na podstawie umów stałych (nadzór bieżący) oraz jednorazowych zleceń. Za wykonane usługi wystawiamy rachunek, dzięki czemu mają Państwo pewność, że firma bezpieczna-strefa.pl działa na rynku legalnie.

Firma bezpieczna-strefa.pl, jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz innych dziedzin specjalistycznych, jest wpisana pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00415/2010 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.