Bezpieczeństwo i higiena pracy

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu

Nadzór Bieżący

Kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z BHP w Państwa firmie.

Nadzór Docelowy

Nadzór nad pracami wykonywanymi czasowo (budowy, remonty, oraz inne prace wykonywane czasowo)

Ocena Ryzyka Zawodowego

Opracowanie oraz aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy

Ocena Warunków Pracy

Przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Instrukcje Stanowiskowe BHP

Opracowanie instrukcji BHP w zakresie wykonywanych prac oraz bezpiecznej pracy z maszynami, urządzeniami i narzędziami.

Dokumentacja Powypadkowa

Przeprowadzenie niezbędnych czynności w zakresie postępowania powypadkowego dla wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, wypadków osób niebędących pracownikami (umowy cywilno-prawne).

Doradztwo

Doradztwo w zakresie przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieną pracy

Kontrole PIP i PIS

Współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opracowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia oraz decyzje administracyjne

Analiza Roczna BHP

opracowanie obowiązkowej corocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Szkolenia Wstępne BHP

Szkolenia nowozatrudnionych pracowników

Metodyka Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego

Dla osób prowadzących szkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego w zakładzie pracy.

Pomiary Oświetlenia

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz przedstawiamy ewentualne sposoby rozwiązania problemu niedostatecznie oświetlonego stanowiska

Szkolenia Okresowe BHP

Szkolenia dla wszystkich grup zawodowych (robotnicze, administracyjno – biurowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, inżynieryjno – techniczne, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP, Służba BHP)

Środki Ochrony Indywidualne

Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochron indywidualnej celem ochrony pracownika przed czynnikami występującymi w środowisku pracy

Odzież i Obuwie Robocze

Opracowanie indywidualnych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracownika.

Dokumentacja

Opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie BHP w firmie

Inne

Inne zadania wynikające Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(z poźn. zm.)

Współpracujemy na podstawie umów stałych (nadzór bieżący) oraz jednorazowych zleceń. Za wykonane usługi wystawiamy rachunek, dzięki czemu mają Państwo pewność, że firma bezpieczna-strefa.pl działa na rynku legalnie.

Firma bezpieczna-strefa.pl, jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz innych dziedzin specjalistycznych, jest wpisana pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00415/2010 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.